top of page

Domů > Záruka

Omezený  Záruka na robotický produkt

 

My, Mamibot Manufacturing USA INC. (“MAMIBOT”) zaručujeme původnímu kupujícímu/kupujícímu, že robotické produkty MAMIBOT (dále jen “produkt”), s výjimkou baterií a spotřebních náhradních dílů, budou bez vad materiálu a zpracování pro dva (2 ) let, že na baterie výše uvedených Robotických produktů se vztahuje záruka v délce jednoho (1) roku od původního data nákupu. S výjimkou případů, kdy to zakazují platné zákony, je tato záruka nepřenosná a je omezena na původního kupujícího. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a můžete mít také další práva, která se liší podle místních zákonů. Pokud jednáte jako spotřebitel, tato omezená záruka neovlivňuje vaše zákonná práva. Na robotický vysavač Mamibot ProVac se tato záruka nevztahuje.


Vyloučení


Tato záruka je podmíněna správnou instalací, používáním a údržbou. Tato záruka se automaticky stává neplatnou a nevztahuje se na žádný produkt MAMIBOT: (a) nebyl včas zaplacen, (b) není nainstalován a provozován v souladu s aktuálním vydáním specifikace produktu MAMIBOT a UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA, (c) byl vystaven abnormálnímu namáhání a provozním podmínkám nebo (d) nebyl zakoupen u autorizovaných prodejců, (e) byl poškozen v důsledku použití příslušenství a náhradních dílů, včetně baterií, které nebyly vyrobeny společností MAMIBOT, (f) vady vzniklé nesprávnou údržbou, neoprávněnými opravami, (g) běžné opotřebení (včetně, bez omezení, opotřebení baterií), (h) vady způsobené hrubým nebo nevhodným zacházením nebo používáním nebo škody způsobené nehodou, nesprávným používáním, nedbalostí , oheň, voda, blesk nebo jiné přírodní činitele, (i) skutečnost, že došlo ke zkratu baterie, pokud jsou těsnění krytu baterie nebo články porušené nebo vykazují známky neoprávněné manipulace nebo pokud byla baterie použita ve výbavě jiné než ty, pro které bylo specifikováno, (j) úmyslné nebo úmyslné poškození, zanedbání nebo nedbalost, (k) jakákoli změna nebo úprava produktu, kterou jste provedli vy nebo třetí strana, která není autorizována společností MAMIBOT, ( I) jakákoli neschopnost přiměřeně zabalit Produkt pro přepravu, (m) extrémní nebo vnější příčiny mimo naši přiměřenou kontrolu.   


V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM JSOU VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRADNÍ A NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY A VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁRUKY, ZÁRUKY, OMEZENÍ, OMEZENÍ OBCHODOVATELNOST, USPOKOJENÁ KVALITA, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ MAMIBOT A JEJÍ DODAVATELÉ VÝSLOVNĚ ODmítají. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, POSKYTNUTÉ JAKOUKOLIV OSOBA, FIRMA NEBO KORPORÁCE S OHLEDEM NA TENTO PRODUKT NEBUDOU PRO MAMIBOT ZÁVAZNÉ.


Omezení odpovědnosti


Kromě povinnosti opravit nebo vyměnit, jak je uvedeno výše, nenese MAMIBOT žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, výdaje nebo škody v důsledku instalace, použití, nemožnosti použití, odstranění nebo výměny jakýchkoli robotických produktů. MAMIBOT nebude za žádných okolností, ať už v důsledku porušení smlouvy, porušení záruky, deliktu, objektivní odpovědnosti nebo jinak, odpovědný za následné, náhodné, zvláštní nebo exemplární škody, včetně, ale bez omezení na ušlý zisk nebo výnosy, ztrátu jakékoli jiné zboží nebo související vybavení nebo poškození jakéhokoli souvisejícího vybavení, náklady na kapitál, náklady na náhradní produkty, zařízení nebo služby, náklady na prostoje nebo nároky zákazníků žalobce. Odpovědnost společnosti MAMIBOT v souvislosti s jakýmkoli nárokem jakéhokoli druhu za jakoukoli ztrátu nebo škody vzniklé v důsledku, vyplývající z nebo týkající se jakéhokoli produktu MAMIBOT, jakéhokoli aspektu této záruky nebo jakýchkoli produktů nebo služeb poskytovaných zde níže nepřesáhne cenu produktu, která zakládá nárok.


Nic v této omezené záruce neomezuje ani nevylučuje odpovědnost společnosti MAMIBOT za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí, za prohlášení učiněná podvodně nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze omezit nebo vyloučit podle platných zákonů.


V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony bude veškerá odpovědnost společnosti MAMIBOT omezena, podle uvážení společnosti MAMIBOT, za výměnu nebo opravu produktu nebo vrácení zaplacené zakoupené ceny. 


Získání záruky


Před tím, než postoupíte své nároky přímo společnosti MAMIBOT, musíte kontaktovat místní prodejce nebo distributory za účelem opravy nebo výměny. V případě, že nemůžete uplatnit záruku u místních prodejců nebo distributorů, požadujeme, abyste předložili níže, ale nejen: 
1) Faktury při nákupu, 2) popis toho, jak, kde a kdy k problému došlo, 3) jakékoli další podpůrné důkazy k prokázání vad nebo selhání Produktů. 
MAMIBOT nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za jakoukoli jinou rozšířenou záruku našich distributorů, prodejců, zástupců nebo zaměstnanců. 


MAMIBOT MANUFACTURING USA INC.
Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA


Aktualizováno 18. června 2014 

bottom of page