top of page

Omezená záruka na produkt pro fotovoltaické moduly Mysolar

Tato omezená záruka se vztahuje na mono-obličejové moduly, bifaciální moduly, Shingled tech, mono-obličejové a bifaciální moduly řady Mysolar STAR, SUPO, PLATI, ALTRA a GOLD Series. Mamibot Manufacturing USA Inc a jménem všech jejích přímo i nepřímo vlastněných a ovládaných dceřiných společností,  VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd (dále společně jen „MYSOLAR“)  zaručuje výkon svých fotovoltaických solárních modulů (modulů) počínaje datem prodeje prvnímu zákazníkovi, který moduly instaluje (dále jen „zákazník“), nebo počínaje nejpozději 6 (šesti) měsíci po odeslání modulů z továrny MYSOLAR, podle toho, co nastane dříve ("Datum počátku záruky").

25/30letá omezená záruka na produkt na opravu nebo výměnu

S výhradou níže uvedených výjimek poskytuje MYSOLAR původnímu zákazníkovi záruku  že solární moduly Mysolar nebudou vykazovat vady materiálu a zpracování, které ovlivňují funkčnost modulu za normálních podmínek aplikace, instalace, používání a servisu po dobu 
níže uvedené, počínaje datem začátku záruky:  

1) Mono Perc mono-obličejové moduly 
25 let (tři sta měsíců) Omezená záruka na produkt pro solární moduly Mysolar STAR Series, SUPO Series, PLATI Series, ALTRA Series a GOLD Series.
2) Mono Perc Bifaciální moduly s dvojitým sklem
25 let (tři sta měsíců) Omezená záruka na produkt pro bifaciální solární moduly Mysolar SUPO Series, PLATI Series, ALTRA Series a GOLD Series.
3) Shingled Mono Perc moduly (včetně mono-obličejových a bifaciálních modulů)
30 let (tři sta šedesát měsíců) Omezená záruka na produkt pro mono- a bifaciální solární moduly Mysolar STAR, PLATI a GOLD Series.

Společnost Mysolar zaručuje, že si modul zachová svou mechanickou integritu a stabilitu v souladu se schválenými provozními metodami popsanými v instalační příručce společnosti Mysolar a jejích specifikacích; sklo modulu si zachová svou integritu za předpokladu, že neexistují žádné známky lokalizovaných nárazů nebo vnějších sil; a zástrčky kabelu a konektorů modulu zůstanou bezpečné a funkční za předpokladu, že je modul odborně nainstalován. Jakékoli poškození způsobené oděrem, nesprávnou instalací, umělým poškozením nebo zvířaty je z této záruky vyloučeno.

Nároky v rámci této záruky budou uznány pouze v případě, že vady budou ověřeny nezávislou zkušební agenturou, která bude předem vybrána a vzájemně potvrzena společností MYSOLAR a zákazníkem. Společnost Mysolar na základě vlastního uvážení buď opraví, nebo vymění nefunkční nebo nefunkční solární moduly. Oprava nebo výměna solárního modulu bude jediným a výhradním opravným prostředkem poskytovaným v rámci této omezené záruky na produkt a nebude prodloužena nad dobu zde uvedenou. Tato omezená záruka na produkt nezaručuje konkrétní výstupní výkon v žádném časovém rámci nebo během něj, na který se vztahuje výhradně část níže uvedené omezené záruky na špičkový výkon.

25/30letá omezená záruka na špičkový výkon

Mysolar zaručuje, že po dobu níže uvedenou, počínaje datem zahájení záruky, si solární moduly Mysolar zachovají úroveň výkonu, jak je podrobně uvedeno níže:  

1) Mono Perc mono-obličejové moduly 
* Během prvního roku společnost Mysolar zaručuje, že skutečný výkon solárních modulů (řady Mysolar STAR, řada SUPO, řada PLATI, řada ALTRA a řada GOLD s jedním obličejem) nebude nižší než 97,5 % jmenovitého výkonu;
* Od roku 2 do roku 25 nebude průměrný skutečný roční pokles výkonu větší než 0,448 %, na začátku roku 12 nebude skutečný výkon nižší než 93,02 % jmenovaného výkonu; Do konce roku 25 nebude skutečný výkon nižší než 86,74 % jmenovaného výkonu; 
2) Mono Perc Bifaciální moduly s dvojitým sklem
* Během prvního roku Mysolar zaručuje, že skutečný výkon solárních modulů (řady Mysolar SUPO, PLATI Series, ALTRA Series a GOLD Series bifaciální dvojité sklo) nebude nižší než 97,5 % jmenovaného výkonu;.

* Od roku 2 do roku 30 nebude průměrný skutečný roční pokles výkonu větší než 0,35 %, na začátku roku 15 nebude skutečný výkon nižší než 92,95 % jmenovaného výkonu; Do konce roku 30 nebude skutečný výkon nižší než 87,35 % jmenovaného výkonu; 

3) Shingled Mono Perc moduly (včetně mono-obličejových a bifaciálních modulů)
* Během prvního roku společnost Mysolar zaručuje, že skutečný výkon solárních modulů (řady Mysolar STAR, PLATI a GOLD řady Shingled mono-facial a bifacial ) nebude nižší než 98 % jmenovaného výkonu;
* Od roku 2 do roku 30 nebude průměrný skutečný roční pokles výkonu větší než 0,25 %, na začátku roku 15 nebude skutečný výkon nižší než 94,75 % jmenovaného výkonu; Do konce roku 30 nebude skutečný výkon nižší než 90,75 % jmenovaného výkonu; 


Pokud během výše uvedené záruční doby, počínaje datem zahájení záruky, dojde u jakéhokoli kvalifikovaného solárního modulu prodávaného společností Mysolar ke ztrátě výkonu přesahující výše uvedené zaručené hodnoty, za předpokladu, že jakákoli taková deklarovaná ztráta výkonu byla ověřena společností Mysolar a jeho výhradním uvážením je kvůli vadám materiálu nebo zpracování solárních modulů (ověřeno a potvrzeno společností Mysolar a vybranou nezávislou testovací agenturou třetí strany), společnost Mysolar podle vlastního uvážení a uvážení buď nahradí takovou ztrátu energie poskytnutím dodatečné solární energie moduly svým zákazníkům nebo opravit nebo vyměnit vadné solární moduly, včetně bezplatné dopravy na místo, jak je uvedeno v původní kupní smlouvě podepsané společností Mysolar a zákazníkem. Nápravné prostředky uvedené v tomto dokumentu jsou jedinými a výhradními nápravami, které je společnost Mysolar povinna poskytnout v rámci omezené záruky špičkového výkonu.  

"Špičkový výkon" je špičkový výkon ve wattech, který solární modul generuje ve svém maximálním výkonu za podmínek STC. "STC" jsou následující:
Světelné spektrum AM 1.5
Intenzita záření 1 000 W/M2
Teplota buňky 25 stupňů Celsia při pravoúhlém ozáření.

Neprodloužitelná záruka

Jakákoli oprava nebo výměna dotčeného produktu neprodlužuje platnou záruční dobu. Záruční doba na vyměněné nebo opravené produkty je zbytkem záruky na dotčený produkt. Společnost Mysolar si vyhrazuje právo dodat podobný produkt (podobné velikosti, barvy, tvaru a/nebo výkonu) jako náhradu za vrácený produkt, pokud bude výroba vráceného modelu ukončena nebo takový model nebude jinak dostupný.
Jakékoli vyměněné solární moduly se stanou majetkem společnosti Mysolar.

Vyžadování reklamace

Pokud se Zákazník domnívá, že má oprávněnou reklamaci krytou omezenými zárukami uvedenými výše, pak  Zákazník předloží takový nárok písemně s podpůrnými informacemi, včetně, ale nejen, reklamovaného množství, sériových čísel, nákupních faktur a dokladů, společnosti Mysolar v příslušné záruční době uvedené výše na následující adresu nebo e-mail nebo na budoucí adresu jako Mysolar může čas od času poskytnout:

USA (zákazníci z amerických zemí)
Mamibot Manufacturing USA Inc.
Sídlo: Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA Tel: 001 302 428 9888  sales@mamibot.com  

Čína (zákazníci z EU/Asie/Afriky/Oceanice a zbytku světa)
Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

č.1, LN1040, Caoyang Rd, Putuo Dist, Shanghai, PRC sales@mamibot.com  

​​

Přenositelnost

Tato záruka je rozšířena na původního kupujícího koncového uživatele a je také přenosná na jakéhokoli následného vlastníka umístění nebo držitele produktu, pokud solární moduly zůstanou na svém původním instalovaném místě na základě uspokojivého důkazu o nástupnictví nebo postoupení.  

Spory

V případě jakéhokoli sporu týkajícího se záručních nároků bude takový spor předložen a s konečnou platností vyřešen v souladu s ustanoveními o rozhodném právu a postupy řešení sporů podle kupní smlouvy mezi zákazníkem a společností Mysolar.

Ne nezávislé záruky

Zákazník má právo uplatnit nároky v rámci každé z výše uvedených záruk; za předpokladu, že pokud vzniknou nároky na základě několika omezených záruk z jediné závady, pak pokud Mysolar tuto závadu napraví, jak je uvedeno výše, bude se mít za to, že společnost Mysolar vyřešila všechny příslušné záruční nároky vyplývající z této závady.

Výjimky a omezení

Zde uvedené omezené záruky se NEVZTAHUJÍ na žádný modul, který byl vystaven 1) nedbalosti při přepravě, manipulaci, skladování nebo použití; nebo byl opraven nebo jakkoli s ním bylo manipulováno; 2) nebo který byl vystaven mimořádné expozici solí nebo chemikáliím; 3) nebo která byla vystavena nesprávné instalaci, aplikaci, úpravě, neautorizovanému servisu, nesprávné konstrukci systému, která způsobila neustálé zastínění modulů; 4) nebo která byla vystavena výpadku proudu nebo přepětí, povodni, požáru, přímému nebo nepřímému úderu blesku nebo jiným přírodním činům; nebo která byla vystavena náhodnému rozbití, vandalismu, výbuchům, válečným aktům nebo jiným událostem mimo kontrolu společnosti Mysolar; 5) nebo který byl přemístěn z původního místa instalace.


Kromě toho se omezené záruky nevztahují na jakoukoli kosmetickou změnu vzhledu vyplývající z běžného opotřebení materiálů produktu v průběhu času. Záruční nároky nebudou uplatněny, pokud byl štítek, typ nebo sériové číslo příslušného produktu pozměněn, odstraněn nebo nečitelný.

.

vyšší moc

 

Společnost Mysolar nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost vůči zákazníkovi nebo jakékoli třetí straně vyplývající z jakéhokoli neplnění nebo prodlení s plněním jakýchkoli podmínek prodeje, včetně této záruky, v důsledku přírodních katastrof, jako je požár, povodeň, vánice, hurikán, hrom, činy Boží, změny veřejné politiky, terorismus, válka, nepokoje, stávky, nedostupnost vhodné a dostatečné pracovní síly nebo materiálu a další události, které jsou mimo kontrolu Mysolar.  

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM, MYSOLAR TÍMTO ODMÍTÁ A NEBUDE NEMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST JAKÉKOLI ZA ŠKODU NEBO ZRANĚNÍ OSOB NEBO MAJETKU NEBO ZA JINÉ ZTRÁTY AHATNYRESINGROMEJVERUTED AHRISTU PRODUKTY NEBO JEJICH POUŽITÍ.  

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE MYSOLAR ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÝ ZÁKAZNÍKOVI NEBO ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ NÁROKOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁKAZNÍKA NEBO ZE STRANY ZÁKAZNÍKA ZA JAKÉKOLI UŠLÉ ZISKY, ZA ZTRÁTU ČASU NEBO ZTRÁTU INC NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, JAKKOLI VZNIKNUTÍ, SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTY, I KDYŽ BYL MYSOLAR UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM NEPŘEKRAČUJE PŘÍPADNÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST MYSOLAR ZA POŠKOZENÍ ČI JINAK KUPNÍ CENU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM SPOLEČNOSTI MYSOLAR ZA VÝROBEK V PŘÍPADĚ CLA..WARRAN

ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ, ŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI JSOU ZÁKLADNÍM PRVKEM SMLOUVY MEZI STRANAMI A ŽE PŘI NEEXISTENCI TAKOVÝCH OMEZENÍ BY BYLA KUPNÍ CENA PRODUKTŮ PODSTATNĚ ODLIŠNÁ. NĚKTERÉ JURISDIKCE OMEZUJÍ NEBO NEPOVOLUJÍ ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI, TAKŽE TOTO USTANOVENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT NA ZÁKAZNÍKA V TAKOVÝCH JURISDIKCÍCH. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ VYLOUČENÍ ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT NA ZÁKAZNÍKA V TAKOVÝCH JURISDIKCÍCH.

MŮŽETE MÍT KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA MIMO TUTO ZÁRUKU A MŮŽETE MÍT TAKÉ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH NEBO ZEMI LIŠÍ. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA NEOVLIVŇUJE ŽÁDNÁ DODATEČNÁ PRÁVA, KTERÁ MÁTE PODLE ZÁKONŮ VE VAŠÍ JURISDIKCI UPRAVUJÍCÍ PRODEJ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ. NĚKTERÉ STÁTY NEBO ZEMĚ NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE SE NA VÁS V TĚCHTO OBLASTECH NEMUSÍ VZTAHOVAT.

*** Před použitím solárních modulů Mysolar si přečtěte bezpečnostní a instalační pokyny. Instalace a manipulace se solárními moduly vyžadují profesionální dovednosti a měly by být prováděny pouze kvalifikovanými odborníky. 

Datum účinnosti zápisu: 1. dubna 2021

O Mysolaru

Mysolar je společnost a podznačka Mamibot, výrobce specializující se na navrhování a výrobu solárních panelů s nejmodernější technologií a nejvyšší úrovní řemeslného zpracování.  

​​

Mysolar si klade za cíl poskytovat solární panely první úrovně a vybudovat si výrobce solárních modulů první úrovně. Mysolar má tým nejzkušenějších inženýrů s více než 15 lety ve výrobě solárních PV, nejpřísnější tým kontroly kvality, který v průměru pracoval více než 10 let ve výrobě solárních panelů, nejprofesionálnější a nejprofesionálnější prodejní tým, který znají umění poskytovat správná řešení a odpovědi zákazníkům a nejoddanějším výzkumným a vývojovým mistrům, kteří mohou na trh přinést nejnovější nákladově efektivní a vysoce účinné solární moduly.  

Mysolar vyrábí skutečně širokou škálu solárních panelů na vysoké úrovni včetně standardních solárních modulů s poly a/nebo mono články, superúčinných solárních panelů PERC v mono i polykrystalických, super nákladově efektivních poly a/nebo mono solárních panelů s polovičními články .

Věříme, že přepisujeme historii  způsobem spotřeby energie a děláme více pro vybudování čistšího a pohodlnějšího světa.

O Mamibotovi

Domácí roboti přepisují lidskou historii úklidu. Světu svítá nová éra inteligentního vedení domácnosti. Mamibot se zrodil v historickém okamžiku a přináší vám špičkovou robotickou technologii a bezprecedentně snadný život.

Mamibot Manufacturing USA Inc. je přední výrobce robotických produktů se sídlem v USA a věnuje se navrhování a výrobě robotů, kteří dokážou po léta fungovat stejně inteligentně jako lidé nebo je dokonce předčí v domácích pracích. Mamibot poskytuje širokou škálu domácích úklidových robotů, uvnitř i vně, včetně vysavačů, robotických sekaček a inovativních elektrických čističů podlah atd. Máme skvělou vizi, jak vás ušetřit od všestranných únavných prací.

Mamibot má nejkreativnější a nejagresivnější tým včetně inženýrů v oblasti mechaniky, průmyslového designu, elektroinstalace, softwaru a prodeje.

Ve srovnání s konkurencí, kterou jsme ve skutečnosti provedli mnohokrát v různých experimentech a budeme v tom pokračovat, abychom si udrželi naši převahu, se roboti Mamibot vyznačují lepším čisticím výkonem, chytřejší technologií, uživatelsky přívětivějším designem a odolným hardwarem.

S roboty Mamibot můžete mít koberce bez prachu, zářící okna a úhledně posekaný trávník, aniž byste museli trávit spoustu času. Nechte všechny domácí práce na vašem novém domovníkovi a užívejte si jednodušší život!

Jako výrobce robotických vysavačů vlastní Mamibot více než 20 výrobních linek ve svých dvou továrnách na robotické čističe, kde vyrábí robotické vysavače, robotické čističe oken, elektrické mopy a leštičky, bezdrátové tyčové vysavače atd. Technický tým Mamibot pracuje v průmysl robotických čističů již více než 5 let s komplexními znalostmi o výrobě, projektování, řízení kvality a výrobě.

Mamibot je nyní jedním z výrobců, kteří vyrábějí nejkomplexnější typy robotických čističů na světě. Mamibot nabízí robotické čističe podlah pro základní, střední a nejvyšší trh, trh s čištěním chlupů pro domácí mazlíčky a také pro úklid malých bytů, úklid středních domů a úklid velkých domů; Mamibot nabízí robotické čističe oken pro vnitřní a vnější skla výškových budov, vil, bytů, obchodů, továren a prodejen; Mamibot nabízí bezdrátová čisticí zařízení, jako jsou multifunkční elektrické leštičky/mopy s dvojitým odstřeďováním, bezdrátové tyčové vysavače, vysavače na roztoče, které ničí bakterie a roztoče atd.  

Produkty Mamibot mají nejlepší kvalitu mezi všemi konkurenty na stejné úrovni kvality a za nejlepší ceny mezi všemi produkty stejné úrovně kvality. 

Jako jedna z nejslibnějších značek Mamibot roste mezi tři nejoblíbenější značky robotických čisticích zařízení v Evropě. ​

 

 

 

bottom of page